Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm

Ngày 01/12/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BYT, ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có số hiệu QCVN 19-1:2015/BYT Hương liệu thực phẩm – Các chất tạo hương vani. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối […]