NAA NAPHTALEN ACETIC AXIT (NAA) (GÓI 1KG)

NAA

NAPHTALEN ACETIC AXIT (NAA) (GÓI 1KG) Một số ứng dụng của NAPHTALEN ACETIC AXIT (NAA) chất điều hòa sinh trưởng trong trồng trọt như sau. 1. Kích thích sinh trưởng của cây, tăng chiều cao, tăng sinh khối và tăng năng suất cây trồng: Trong sản xuất nông nghiệp mục đích cuối cùng là nâng cao sản […]